Merk registreren ™ ®
   
Helpdesk
076 514 84 03
 

Registratiegarantie

Established 1992

Merken zijn tekens die waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van andere ondernemingen. Wanneer een merk wordt ingediend bij het merkenregister zal de ambtenaar controleren of het teken o.a. onderscheidend vermogen heeft. Deze zogenaamde beoordeling op absolute gronden.

Dit houdt onder meer in dat men zal nagaan of het teken beschrijvend is voor (een deel van) de waren of diensten waarvoor het is ingediend. De gedachte hierachter is dat beschrijvende tekens door iedereen vrij moeten kunnen worden gebruikt en dat hierop geen monopolie kan worden verkregen. Bijvoorbeeld het woord sok of pen is iets van algemeen gebruik. Indien het teken uitsluitend uit 1 woord bestaat, kan aan de hand van dagelijkse taalkennis en zoekmachines op internet worden nagegaan of het teken beschrijvend is.

Er wordt dan nagegaan of een teken (of een deel daarvan) kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten. Volgens jurisprudentie is het daarvoor onder andere niet relevant of er synoniemen bestaan of dat er aanduidingen zijn die bekender zijn. Een teken kan zelfs beschrijvend zijn als het bestaat uit een nog niet bestaand woord. Recentelijk is ook nog besloten dat het erom gaat of een woord door het relevante publiek als beschrijvend wordt opgevat en niet of het teken ook feitelijk echt beschrijvend is.

Merken worden ook geweigerd als zij misleidend zijn of in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Het gebrek aan onderscheidend vermogen is de meest voorkomende reden op grond waarvan het register weigert een teken als merk te registreren. Vandaar dat, alvorens tot een merkdepot wordt overgegaan, het belangrijk is onder andere na te gaan of het teken beschrijvend zou kunnen zijn.

Center Tone geeft een registratie garantie af en zorgt er voor dat uw merk niet wordt geweigerd op deze absolute gronden.