De krachten van Center Tone Consultancy worden per direct gebundeld met Merk-Echt De krachten van Center Tone Consultancy worden per direct gebundeld met Merk-Echt
12 JUN 2019

English version see below

 
WAT EN WAAROM
 
Op 7 juni 2019 feliciteren Patrick Hoefsmit (dga Merk-Echt) en Jacqueline van de Sluis (dga Center Tone) elkaar met de overname van de activiteiten en het personeel van het merkenbureau Center Tone (Berkel en Rodenrijs, Veghel) door Merk-Echt (Breda). Dit betekent dat Merk-Echt de nieuwe gemachtigde zal worden van de cliënten van Center Tone, die middels deze nieuwsbrief daarvan op de hoogte worden gesteld.
 
 
Versterking van kennis, kunde en mogelijkheden
Aan de transactie liggen uiteenlopende argumenten ten grondslag. Center Tone signaleerde dat de taken van een merkenbureau een specialisme is dat zich - zowel in de breedte als in de diepte - alsmaar door ontwikkelt. Er komt steeds meer bij kijken om je klanten optimaal van dienst te zijn. Merk-Echt vult Center Tone daarin zeer goed aan. Reden waarom Jacqueline van der Sluis, directeur en oprichter van Center Tone, heeft besloten de krachten te bundelen met Merk-Echt. “Het is echt een enorme versterking van kennis en kunde. Dit biedt nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze klanten en onze collega’s. Merk-Echt is een gezond en professioneel merkenbureau met ruim 20 jaar ervaring en is een gevestigde naam op het gebied van registratie en beheer van merken en modellen. Zij heeft haar sporen ruim verdiend op het gebied van hoge kwaliteit van dienstverlening en is daarvoor – als enige merkenbureau in Nederland – ISO 9001:2015 gecertificeerd.”
 
Merk-Echt richt zich meer op het ontzorgen van ondernemers door niet alleen merken te registreren maar ook veel aandacht te geven aan bewaking en handhaving van IE-rechten. Patrick Hoefsmit, medeoprichter (1997) en sinds 2013 enig eigenaar van Merk-Echt, heeft de ambitie om met zijn bureau de absolute nummer 1 van Nederland te worden. “Ik ben zelf ondernemer en houd van duidelijkheid, transparantie en garanties. Ik heb een team van inmiddels 30 enorm enthousiaste mensen om mij heen verzameld. Wij strijden samen voor rechtvaardigheid voor ondernemers en BN’ers die een naam hoog te houden hebben. Of dat nou Dokter Worst®, dé hotdogkar van Breda, of de beste F1 coureur Max Verstappen® is; wij zijn inmiddels de trotse gemachtigde van meer dan 25.000 merken, die we stuk voor stuk met hand en tand zullen verdedigen.”
 
 
 
 

WAT VERANDERT ER?
Daar waar Center Tone in de officiële merkenregisters van de Benelux en/of de EU als merkgemachtigde van uw merken staat vermeld wordt dit gewijzigd in Merk-Echt. Zij nemen vanaf nu de verantwoordelijkheid op zich om deadlines, termijnen voor verlengingen en berichten van de officiële instanties op te volgen en u daarvan te informeren. Als u ook internationale merken heeft krijgt u binnenkort een verzoek om een volmacht voor Merk-Echt te ondertekenen.

De komende maanden gaan de mensen van Center Tone en Merk-Echt hard aan de slag om hun systemen en procedures te integreren, ook de websites van beide bedrijven wordt over een paar maanden geïntegreerd.  
Indien u meer dan vijf merkregistraties hebt wordt er een klantenportal voor u aangemaakt, uw merkenportefeuille is hier altijd up-to-date inzichtelijk.
Jaarlijks ontvangt u een uitnodiging om een kosteloze ‘APK’ van uw merk(en) te doen.
Als u een merkbewakingsabonnement hebt wordt deze service ook door Merk-Echt voortgezet.

 
WAT MOET IK DOEN?
BELANGRIJK: Verzeker u ervan dat dit bericht bij de verantwoordelijke voor uw merkrechten is binnengekomen. Geef ons anders de juiste contactgegevens door zodat wij dit kunnen aanpassen.
Indien van toepassing zorg dat Merk-Echt B.V. wordt opgenomen in uw crediteuren administratie.
Verder niets. Wij ontzorgen u zo veel mogelijk en wij berichten u alleen indien noodzakelijk.

 
HOE KAN IK MEER INFORMATIE KRIJGEN?
Wanneer u zelf nu al vragen of opmerkingen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met
Merk-Echt B.V., 076-5148403,  info@merkecht.nl  -  www.merk-echt.nl
 
Met vriendelijke groet,
Center Tone Consultancy
International Trademark Protection

Jacqueline van der Sluis BComm MBM
European Trademark and Design attorney


Tel. 085 330 51 10
www.merkenregistratie.nl


WHAT AND WHY 
On June 7, 2019, Patrick Hoefsmit (owner of Merk-Echt) and Jacqueline van de Sluis (owner of Center Tone) congratulate each other on the transfer of all assets and staff of the Trademark Agency Center Tone (Berkel and Rodenrijs, Veghel) by Merk-Echt (Breda). This means that Merk-Echt will become the new representative of Center Tone's clients, who will be informed of this through this newsletter. 
 
 
 
Increase of knowledge, skills and possibilities 
 
There are numerous arguments for the transaction. Center Tone recognizes that the tasks of a trademark agency is a specialty that is across the board rapidly evolving. More and more is required to provide the best possible services to your customers. Merk-Echt is complementary to Center Tone. Reasons Jacqueline van der Sluis, director and founder of Center Tone, when she decided to join forces with Merk-Echt. “It really is a huge increase of knowledge and skills. This offers new possibilities and opportunities for our customers as well for our colleagues. Merk-Echt is a succesful and professional trademark agency with over 20 years of experience and is an established name in the field of registration and management of trademarks and designs. The organisation has more than earned her spurs in the field of high-quality services and is - as the only trademark agency in the Netherlands - ISO 9001: 2015 certified. ”

 
Merk-Echt focuses more on unburdening entrepreneurs by not only registering trademarks but also giving a lot of attention to monitoring and enforcing IP rights. Patrick Hoefsmit, co-founder (1997) and since 2013 sole owner of Merk-Echt, has the ambition to become the absolute number 1 in the Netherlands with his agency. “I am an entrepreneur myself and I like clarity, transparency and guarantees. I have gathered a team of 30 very enthusiastic professional people around me. We fight together for justice for entrepreneurs and celebrities who have a reputation to uphold. Whether that is Dokter Worst®, the hot dog cart in Breda, or the best F1 driver Max Verstappen®; we are now the proud representative of more than 25,000 Trademark registrations, which we will each defend with all our might. ”

 
WHAT CHANGED? 
Where Center Tone is listed in the official trademark registers of the Benelux and / or the EU as your representative, this will be changed to Merk-Echt. From now on, they assume responsibility for following up deadlines, renewals and notifications from official bodies and keeping you up to date. If you also have international trademark registrations, you will receive a request to sign a proxy for Merk-Echt in due course.In the coming months, the people from Center Tone and Merk-Echt will work hard to integrate their systems and procedures, and the websites of both companies will also be integrated in the near future. 
If you have more than five trademark registrations, a customer portal will be created for you, here your brand portfolio will always be kept up-to-date.
Every year you receive an invitation to do a free compliance test, a kind of a "MOT" of your trademark(s). 
If you have a trademark watch service subscription, Merk-Echt will continue this service.  

 
WHAT SHOULD I DO? 
IMPORTANT: Make sure that this message received by the person responsible for your trademark rights. Otherwise, give us the correct contact details so that we can adjust this. 
If applicable, make sure that Merk-Echt B.V. is included in your creditor administration. 
Nothing else. We will unburden you as much as possible and we will inform you only when needed.
HOW CAN I GET MORE INFORMATION? 
If you already have questions or comments, you can contact Merk-Echt B.V. at any time, +31(0)76-5148403,  info@merkecht.nl  -  www.merk-echt.nl 

 
Kind regards,
Center Tone Consultancy
International Trademark Protection

Jacqueline van der Sluis BComm MBM
European Trademark and Design attorney

Tel. +31(0)85 330 51 10
www.merkenregistratie.nl« Terug stap 1