Handelsnaam en handelsnaamrecht Handelsnaam en handelsnaamrecht
11 MAA 2019

Handelsnaam gebruik geeft handelsnaamrecht 
 

'Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is wettelijke bepalingen vast testellen omtrent den handelsnaam;...' Zo luiden de eerste regels uit de Handelsnaamwet. Een wet met slechts elf artikelen.
 
Een ieder die een onderneming drijft geeft deze een handelsnaam. Door het gebruik van deze handelsnaam kan men aanspraak maken op het handelsnaamrecht. Dit recht is gebaseerd op de Handelsnaamwet uit 1921 en de daarop gebaseerde rechtspraak. Onder een handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.Een handelsnaam mag niet misleidend zijn als het gaat om eigendom of de rechtsvorm van de onderneming. Het is verboden om een handelsnaam te voeren die te veel op die van eenandere onderneming lijkt. Ook is het verboden om een andere rechtsvorm te voeren dan daadwerkelijk staat ingeschreven.

Als men ingeschreven staat als een eenmanszaak mag men geen CV of BV achter de naam plaatsen. Ook mag men niet in strijd zijn met reeds bestaande merknamen. Tevens is het verboden een handelsnaam te voeren, die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, waardoor het publiek misleid zou kunnen worden. Een gedegen handelsnaamonderzoek en een onderzoek naar bestaande merken is geen overbodige luxe om conflicten te voorkomen. De inschrijving van de handelsnaam wordt bij de Kamer van Koophandel gedaan.

De grote verwarring bij een handelsnaam

De grote verwarring die nog steeds bestaat is dat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel de bescherming biedt aan de handelsnamen. Echter, het gebruik van de handelsnaam en de bekendheid bijhet publiek biedt de bescherming, niet de inschrijving. Het gaat erom wie er als eerste de handelsnaam in een voldoende mate heeft gebruikt. Dit kan zijn door te adverteren, hetgebruik van een folder of briefpapier enz.Er wordt aan de naam die moet gaan dienen als handelsnaam niet zoveel eisen gesteld. Hetis mogelijk om een omschrijvende naam te gebruiken zoals bijvoorbeeld broodshop of eenlettercombinatie als CTC of KLM. Ook familienamen komen veel voor als naam voor de onderneming. Bij het handelsnaamrecht gaat het in hoofdzaak om het voorkomen van verwarring en misleiding. Belangrijk bij het handelsnaamrecht is het tegengaan van verwarring bij hetpubliek. Een ondernemer die een handelsnaam voert kan bescherming ontlenen aan het handelsnaamrecht. Als een andere ondernemer eenzelfde of gelijkende handelsnaam gebruikt,kan de ondernemer, wanneer deze daardoor schade lijdt of gaat lijden, hiertegen bezwaarmaken.

Verbod op het voeren van die handelsnaam

Het voeren van een handelsnaam in strijd met de Handelsnaamwet levert namelijk eenonrechtmatige daad op. Via het schrijven van een brief door een gemachtigde of via een kort geding kan men een verbod op het voeren van die handelsnaam eisen.  Als men in het gelijk gesteld wordt, heeft men snel resultaat,waardoor de schade mogelijk beperkt blijft.
 
Uiteraard zijn er meer rechten die onder het Intellectuele Eigendom vallen, maar hierbovenis een van deze rechten weergegeven. Het handelsnaamrecht biedt bescherming door hetgebruik van de handelsnaam niet door inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij het handelsnaamrecht gaat het in hoofdzaak om het voorkomen van verwarring en misleiding bij het publiek. Het voeren van een handelsnaam in strijd met de Handelsnaamwet levert een onrechtmatige daad op.

De wet trad op 15 oktober 1922 in werking.
 
Er zijn diverse mogelijkheden om een product te beschermen. Denk vooral aan de kracht van de combinatiemogelijkheden van deze rechten.  

Wenst u meer advies over het handelsnaamrecht bel of mail dan met één van uw juridische adviseurs via 085-3305110 of juridisch@merkenregistratie.nl
« Terug stap 1