Onderscheidend vermogen wat is dat? Onderscheidend vermogen wat is dat?
10 JUN 2018

Merken worden ingediend bij het merkenbureau

Merken zijn tekens die waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van andere ondernemingen. Wanneer een merk wordt ingediend bij bijvoorbeeld het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BVIE of BOIP) zal zij controleren of het teken onderscheidend vermogen heeft. Dit houdt onder meer in dat het merkenbureau zal nagaan of het teken beschrijvend is voor (een deel van) de waren of diensten waarvoor het is ingediend. De gedachte hierachter is dat beschrijvende tekens door iedereen vrij moeten kunnen worden gebruikt en dat hierop geen monopolie kan worden verkregen.

Indien het teken uitsluitend uit een woord bestaat, kan aan de hand van dagelijkse taalkennis en zoekmachines op internet worden nagegaan of het teken beschrijvend is. Er wordt dan nagegaan of een teken (of een deel daarvan) kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten. Volgens jurisprudentie is het daarvoor onder andere niet relevant of er synoniemen bestaan of dat er aanduidingen zijn die bekender zijn. Een teken kan zelfs beschrijvend zijn als het bestaat uit een nog niet bestaand woord. Recentelijk is ook nog besloten dat het erom gaat of een woord door het relevante publiek als beschrijvend wordt opgevat en niet of het teken ook feitelijk echt beschrijvend is.
De beoordeling van meerdere woorden wordt al complexer. We moeten dan gaan kijken naar het teken in zijn geheel. Heeft de woordcombinatie een ongebruikelijke wending in syntactische of semantische zin? We denken daarbij aan een verrassende wending of een dubbele betekenis. Blikvanger voor een container voor lege blikjes is door het merkenbureau aanvaard. Het merk De Fakkel  voor petroleumproducten en onderhoud van auto’s is eveneens door het merkenbureau geaccepteerd. Doublemint heeft uitsluitend een beschrijvend karakter. Het ging in deze zaak over de dubbelzinnigheid van de woorden double en mint: dubbele hoeveelheid mint of twee verschillende soorten munt. Dit merk is geweigerd. Postkantoor werd niet ingeschreven omdat het woord beschrijvend is.
Zelfs als een woord niet te vinden is in het woordenboek wil dit niet zeggen dat het onderscheidend vermogen bezit. ‘Medi’ is niet vindbaar in het woordenboek als gangbare verkorting voor medisch en ‘Flex’ evenmin als gangbare aanduiding van flexibel. Deze termen hebben geen onderscheidend vermogen om als merk te dienen.

Het gebrek aan onderscheidend vermogen is de meest voorkomende reden op grond waarvan het merkenbureau weigert een teken als merk te registreren. Vandaar dat, alvorens tot een merkdepot wordt overgegaan, het belangrijk is onder andere na te gaan of het teken beschrijvend zou kunnen zijn.

Heeft u een vraag over het onderscheidend vermogen van uw merk, laat u dan adviseren en bijstaan door onze juridische afdeling. Bel  met 085-3305110 of stuur een e-mail aan juridisch@merkenregistratie.nl

Uw rechten… onze zorg!« Terug stap 1