Als=dan in het Intellectuele Eigendomsrecht Als=dan in het Intellectuele Eigendomsrecht
24 JUN 2018

Het valt niet mee om steeds weer met nieuwe ideeën te komen. Als je dan “Het idee” hebt, gaat dit vaak samen met anderen in de wereld die eenzelfde idee hebben bedacht en wie is dan de eerste? Maar goed, als je met dit idee verder wilt, dan kun je niet stil blijven zitten en moet dit idee omgevormd worden tot een product of dienstverlening. Het moet uit de veilige omgeving van het hoofd. Er moet een unieke naam bedacht worden, er moeten contracten worden gesloten met een fabrikant die het product moet gaan maken etc. Het veilige gevoel van beschermd te zijn is er nog niet. Er zijn verschillende rechten die men heeft vanuit de wet om een product of dienstverlening te beschermen. Er zijn ook rechten die alleen door registratie verkregen kunnen worden. Via de als=dan gedachte die in dit artikel wordt besproken kun je tot de juiste beschermingsmogelijkheden komen.
 
In het recht wordt voor de bescherming van onder andere nieuwe ideeën, producten en diensten, de term Intellectuele Eigendomsrecht gebruikt. Hieronder vallen rechten als handelsnaamrecht, merkrecht, auteursrecht, modellenrecht en octrooirecht. Er zijn daarom diverse mogelijkheden om een product of dienstverlening te beschermen voordat je er mee naar buiten komt. En uiteraard is het verstandig die bescherming vooraf te kiezen.
 
Als=dan handelsnamen

Als het gaat om de bescherming van een handelsnaam, dan valt deze onder de bescherming van het handelsnaamrecht. Een ieder die een onderneming drijft geeft deze een handelsnaam. Door het gebruik van de naam kan men aanspraak maken op het handelsnaamrecht in de regio waarin men handel drijft. De inschrijving van de handelsnaam wordt bij de Kamer van Koophandel gedaan en is een administratieve verplichting.  Dit handelsnaamrecht krijg je door het gebruik dat er van gemaakt wordt op bijvoorbeeld briefpapier of advertenties. Het gebruik van de handelsnaam en de bekendheid bij het publiek biedt dan de bescherming, dus niet door de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bijbehorende logo’s zijn niet beschermd onder het handelsnaamrecht. Hiervoor kan men het merkrecht of het auteursrecht aanspreken.
 
Als=dan merken

Als het gaat om de bescherming van een merknaam of een logo, dan is merkenregistratie in het merkenregister een goede optie. Dit kan bijvoorbeeld in het Benelux merkenregister, het Europees merkenregister, het Internationaal merkenregister of de Nationale merkenregisters. De regio bepaald de bescherming. Let wel, er bestaat geen wereldwijde registratie, deze bescherming moet je per land opbouwen. Wel kunnen merkenregistratie te samen worden aangevraagd waardoor je een wereldwijde bescherming krijgt. Het register kent op de bewijzen van inschrijving maar twee smaken, het woordmerk (enkel woorden) en het beeldmerk (ook als er woorden in het merk staan). Dit is helaas administratief bepaald. In het recht bestaan er meer beschermingsvormen. Door middel van een registratie in het merkenregister van een woordmerk verkrijg je de exclusieve rechten op het woord. Met een combinatie woord en beeld ontstaat een woord/beeldmerk, ook wel aangeduid met (fig.) en verkrijg je de exclusieve rechten op de schrijfwijze en de kleuren in combinatie met de woorden en/of tekens. Een merkenregistratie van enkel een beeld, ook wel zuiver beeldmerk genoemd, geeft je de exclusieve rechten op het logo, het zuivere beeld. Er zijn nog meer elementen van een merkrecht mogelijk, zo zijn er ook nog vormmerken, geurmerken, kleurmerken en klankmerken.
Om aan te geven dat een merk wettelijk beschermd is kan men het ®-teken achter het merk plaatsen. Dit teken geeft een waarschuwing aan derden dat men de exclusieve  rechten bezit op het merk. De duur van een merkrecht is in de meeste landen 10 jaar. Na deze 10 jaar kun je dit recht weer verlengen.
 
 Als=dan copyrights

Als het gaat om het beschermen van een ontwerp, van een kunstwerk of bijvoorbeeld concept, dan is datering van stukken een mogelijkheid. Teksten, kunstwerken, gebruiksaanwijzingen, boeken, brochures, cursussen, tekeningen of ontwerpen en software zijn beschermd door middel van het auteursrecht. In principe is elk werk dat is ontsprongen uit de geest automatisch auteursrechtelijk beschermd vanuit dit auteursrecht. Daar hoeft men niets voor te doen. Maar om deze bescherming daadwerkelijk veilig te stellen is het tegenwoordig van essentieel belang dat je dit recht ook kunt aantonen. Je kunt de werken daarom officieel laten dateren. Dit is om te voorkomen dat derden door een document terug te dateren beweren hetzelfde idee eerder te hebben gehad. Met een officiële datering in bijvoorbeeld een I-depot verkrijg je een registratienummer en registratie datum, waarbij men kan aantonen op welke datum documenten gedateerd zijn.
Om aan te geven dat een werk bescherming geniet onder het auteursrecht wordt onder het document ©, de datum, en de naam van de maker vermeld. Het auteursrecht is een recht waar men internationaal een beroep op kan doen. De duur van de bescherming onder het auteursrecht loopt tot 70 jaar na het overlijden van de maker.
Als=dan modellen
 
Als het gaat het om de bescherming van een nieuw uiterlijk van een product met een gebruiksfunctie, dan is modellenregistratie een goede optie. De registratie gebeurd op de afdeling tekeningen en modellen bij het merkenregister. Er zijn twee soorten registraties: het meervoudig depot en het enkelvoudig depot. Het verschil is afhankelijk van het aantal verschillende tekeningen of modellen. En of deze tekeningen met elkaar verbonden zijn. Bij een meervoudig depot kunnen tot maximaal 50 modellen tezamen worden aangevraagd. Het voordeel van een meervoudig depot is de kostenbesparing. Bij een enkelvoudige modelregistratie zoeken we naar de eenheid van het product en nemen we serviesgoed als voorbeeld dan wordt een kop en schotel  als eenheid gezien die door de gebruiksfunctie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
De beschermingsduur van een tekening of een model is 5 jaar met de mogelijkheid vier maal te verlengen voor telkens weer een periode van 5 jaar. Het geeft u een totale beschermingsduur van 25 jaar.
 
Als=dan octrooien
Als het gaat het om de bescherming van een nieuwe technische vinding, dan is een Octrooiaanvraag een goede optie. Het octrooirecht beschermt nieuwe uitvindingen die berusten op de uitvinderwerkzaamheid en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. Onder 'uitvindingen' worden zowel uitvindingen bestaande uit voortbrengselen, als uitvindingen bestaande uit werkwijze verstaan. Onder 'nieuw' wordt verstaan dat een uitvinding niet deel uit mag maken van al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag al openbaar toegankelijk is gemaakt. En Nederlands octrooi heeft een geldigheidsduur van 20 jaar.
Als=dan domeinnamen
 
Als het gaat om de bescherming van domeinnamen, dan is reservering daarvan als eerste toch nog steeds een vereiste. Een domeinnaam recht is er niet en de bescherming van de domeinnamen valt onder het handelsnaamrecht of merkrecht.

Uiteraard zijn er meer rechten die onder het Intellectuele Eigendomsrecht vallen, maar hierboven zijn  de meest gebruikte rechten weergegeven. Het handelsnaamrecht biedt bescherming door het gebruik van de handelsnaam. Merknamen en bijbehorende logo’s kunnen worden beschermd door merkenregistratie in het merkenregister en vallen dan onder het merkenrecht. Kunstwerken vinden de bescherming onder het auteursrecht, concepten kunnen worden gedateerd en voor nieuwe technische vindingen is het mogelijk een octrooi aan te vragen. Voor domeinnamen geldt de regel wie het eerst komt, het eerst maalt.
Er bestaan diverse mogelijkheden om een product te beschermen vanuit de wet zelf of door registratie ervan. Denk vooral aan de kracht van de combinatiemogelijkheden van deze rechten. Meer informatie omtrent de bescherming van het gehele Intellectuele Eigendomsrecht is terug te vinden op onze website onder het recht.

Download hier de ALS=DAN folder.
 
Als… je er toch niet uitkomt, dan… bel je ons en wij helpen je verder en laat u dan adviseren en bijstaan door onze juridische afdeling. Bel 085-3305110 of stuur een e-mail aan juridisch@merkenregistratie.nl

Uw rechten… onze zorg!
 « Terug stap 1