Merk registreren

Onderstaand treft u een korte beschrijving van de procedures van merkregistratie Benelux, Europa, Internationaal

Merkregistratie Benelux  ™ ®

Als uit de vooronderzoeken is gebleken dat u een goed merk heeft ontwikkeld, adviseren wij u, uw merk zo spoedig mogelijk te deponeren. Uw merk is beschermd vanaf het moment dat het gedeponeerd is. Gelijktijdig of na het onderzoek kan een merk gedeponeerd worden bij het Benelux Merkenregister. Na indiening wordt aan de hand van het resultaat van het onderzoek beslist of het merk aan de voorwaarden voldoet om in het register te worden ingeschreven.

Als een merk niet aan de voorwaarden voldoet, kan het sinds 1 januari 1996 geweigerd worden. Tegen een voorlopige weigering bestaat de mogelijkheid om in verweer te gaan. Ook tegen een definitieve weigering kan beroep worden aangetekend. Een merk kan niet geweigerd worden op grond van één of meer eerdere inschrijvingen. Toch adviseren wij u in dat geval het registratie niet door te zetten daar de houders van de eerdere registraties juridische stappen tegen u kunnen ondernemen.

Uit het voorgaande blijkt dat het van essentieel belang is vooronderzoeken te laten verrichten. Nadat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het merk ingeschreven in het Benelux Merkenregister en ontvangt u een bewijs van inschrijving. De registratie is geldig voor alle Benelux landen, voor een periode van 10 jaar, mits het merk op een commercieel normale manier gebruikt wordt. De registratie kan telkens weer voor 10 jaar verlengd worden.


Merkregistratie Europa ™ ® - Uniemerk

Als u zich als onderneming op de internationale markt begeeft is het belangrijk dat uw merk ook internationaal beschermd is. Met de vorming van de Europese Unie bestaat de mogelijkheid uw merk door middel van een registratie in alle aangesloten landen tegelijk te beschermen. Uw merk wordt dan gedeponeerd bij het Europees Merkenregister. De procedure die gehanteerd wordt is vrijwel gelijk aan de Benelux procedure. Ook hier wordt aan de hand van een ambtelijk onderzoek getoetst of uw merk onderscheidend vermogen bezit en of uw merk niet identiek is aan eerder gedeponeerde merken.

Na dit onderzoek wordt uw aanvraag gepubliceerd. De publicatie geeft de kans aan de houders van oudere rechten bezwaar te maken. Als een bezwaar gegrond is wordt uw aanvraag afgewezen voor alle EU-landen, ook als het bezwaar maar in één EU-land bestaat. Als dit het geval is kunt u uw merk in de landen afzonderlijk laten registreren. Wij adviseren alleen een sterk merk en een merk dat u van plan bent in meerdere EU-landen te gebruiken onder een Uniemerk te laten registreren.


Merkregistratie Internationaal ™ ®

- Landen aangesloten bij de Overeenkomst en Protocol van Madrid - WIPO-ROUTE

Op basis van een Benelux merkenregistratie is het mogelijk om door middel van een aanvraag merk- bescherming te  verkrijgen in een aantal of alle landen die aangesloten zijn bij de Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Indien u binnen 6 maanden na uw registratie voor een Benelux registratie een aanvraag indient krijgt uw registratie dezelfde datum als het Benelux merkenregistratie. Dit is belangrijk omdat uw merk vanaf deze datum bescherming geniet.

- Landen Nationaal niet aangesloten

Ook is het mogelijk om voor landen die geen lid zijn van deze overeenkomsten bescherming te verkrijgen. Merkenregistratie Procedures kunnen van land tot land verschillen. Om te bepalen wat voor bescherming op internationaal niveau het meest geschikt is kunnen wij u voorzien van een advies op maat.

Kijk hier voor de landen die wij via de WIPO-route en nationaal kunnen registreren.